Tarieven en vergoeding

Vergoeding psychotherapie 2024 (1 of 2 keer per week) :
Met zorgverzekeraars ben ik geen contracten aangegaan, ondermeer vanwege de administratieve belasting die dat met zich meebrengt, omdat het mij beperkt in het aantal patiënten dat ik van een verzekeraar kan behandelen, naast financiële consequenties. Ik hanteer maximum tarieven die vastgesteld zijn door de verzekeringen. Aangezien ik geen contracten ben aangegaan, is het afhankelijk van de verzekering alsook van de polis die u heeft afgesloten of u een eigen bijdrage betaalt. Dat kan gaan om een bedrag van max waarschijnlijk ongeveer €20 tot €40 per sessie. Als u een duurdere restitutiepolis heeft afgesloten bij Avitea of ASR, dan betaalt u deze eigen bijdrage waarschijnlijk niet. Wanneer de eigen bijdrage een belemmering voor u is om in behandeling te gaan dan kan de eigen bijdrage in overleg ook worden aangepast of er kan van worden afgezien.Het is raadzaam na te gaan te gaan wat het percentage is dat de verzekeraar vergoedt. Ik kan dat ook voor u nagaan. Daarnaast is het noodzakelijk om het ook zelf bij uw verzekering te checken. Het kan in uw voordeel zijn om voor het einde van het kalenderjaar over te stappen naar een verzekering die volledig vergoedt. Voor een overzicht van de vergoedingen van de verschillende polissen in 2023 en 2024 zie de site van de contractvrije psycholoog: https://contractvrijepsycholoog.nl)Voor iedereen die gebruik maakt van ggz geldt dat sowieso het eigen risico wordt aangesproken, ongeacht of de behandelaar gecontracteerd is.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u ook een verwijsbrief van uw huisarts nodig voor gespecialiseerde GGZ.

Onverzekerde zorg:

Enkele behandelingen komen bij geen enkele verzekering in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering, zoals aanpassingsstoornissen, bepaalde seksuele stoornissen, specifieke fobieën, slaapstoornissen, partner-relatieprobleem, identiteitsprobleem, levensfaseprobleem. Het tarief voor onverzekerde zorg is 100 % van het door de NZa vastgestelde maximum tarief in 2024 voor onverzekerde zorg:  (€ 124,16 per sessie van 45 minuten)

Tarief psychoanalyse (4 of 5 keer per week):
Psychoanalyse (4 of 5 keer per week) wordt momenteel niet vergoed door zorgverzekeraars. Het al of niet vergoed worden van een psychoanalyse is door de afgelopen decennia heen wisselend geweest. Het politiek-maatschappelijke klimaat bepaalt welke behandelingen in Nederland gefinancierd mogen worden en welke niet. Het tarief voorpsychoanalyse wordt in onderling overleg vastgesteld

Tarief als u er voor kiest om psychotherapie zelf te betalen :
U kunt er ook voor kiezen de behandeling helemaal zelf te betalen, ook al kan deze vergoed worden door de verzekeraar. Er is dan geen inmenging van de zorgverzekeraar, uw eigen risico wordt niet aangesproken. Het tarief in mijn praktijk is in dat geval gelijk aan het max tarief dat is bepaald door overheid en zorgverzekeraars. (Nederlandse zorgautoriteit NZA)

Tarief no-show:
Soms kan het gebeuren dat je noodgedwongen een afspraak moet afzeggen.  Als een afspraak niet wordt nagekomen of binnen 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt een bedrag van 70 Euro in rekening gebracht. De reden hiervan is dat er tijd is gereserveerd die niet meer op te vullen is. De verzekering vergoedt niet bij “no show” (het niet verschijnen op de geplande afspraak).

Tarief supervisie, leeranalyse en leertherapie:
Voor professionals in opleiding wordt het tarief in onderling overleg vastgesteld