Psychotherapie

Psychoanalytische Psychotherapie / Inzichtgevende Psychotherapie

De psychoanalytische psychotherapie of inzicht gevende therapie is een vorm van gesprekstherapie die dezelfde theoretische uitgangspunten heeft als psychoanalyse en die ingezet kan worden bij veel emotionele en relationele klachten. Gesprekken vinden een of twee keer per week plaats, soms een keer per twee weken. Daarbij zitten cliënt en therapeut tegenover elkaar. De cliënt wordt gevraagd te vertellen wat hem of haar bezig houdt of belast.  Cliënt en therapeut proberen samen zicht te krijgen op onbewuste patronen in denken en voelen en hoe deze patronen van invloed zijn op gedrag en relaties van de cliënt.

Een goed lopende inzicht gevende psychotherapie leidt tot vermindering van klachten, maar ook tot een beter zicht op patronen in denken en voelen en tot een toegenomen gevoel van eigenwaarde. Na een inzicht gevende therapie zijn cliënten vaak beter in staat hun eigen gedachten en gevoelens serieus te nemen. Er wordt minder vanuit onbewuste patronen geleefd. Door toegenomen inzicht zijn zij in staat om bewustere keuzes te maken die  bij hen passen. Daarmee leidt het ook tot een groter gevoel van vrijheid.

MBT

‘Mentalization Based Treatment’ is een vorm van psychotherapie, specifiek voor behandeling van persoonlijkheidsproblematiek. Mentaliseren houdt in dat mensen het doen en laten van zichzelf en anderen impliciet en expliciet waarnemen en begrijpen in termen van gevoelens, gedachten, intenties en verlangens. In deze behandeling staat het bevorderen van het mentaliserend vermogen centraal.

TFP

‘Transference Focussed Psychotherapie’ is een vorm van psychoanalytische behandeling waarbij ervaringen in gesprek met de therapeut worden vergeleken met ervaringen buiten de therapie.  Er ontstaat daardoor meer zicht op eigen gedachtenpatronen en verwachtingen zoals die zich in de cliënt hebben ontwikkeld, waarbij de juistheid onderzocht kan worden van veronderstellingen van de cliënt over zichzelf en over anderen.

EMDR / Traumabehandeling

‘Eye Movement Desensitization and Reprocessing’, kortweg EMDR, is een geprotocolleerde behandeling voor de gevolgen van een psychotrauma (posttraumatische stressstoornis of PTSS)

Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van afleiding zoals het maken van oogbewegingen of het luisteren naar repeterende tonen, terwijl de cliënt de aandacht richt op hetgeen zich tijdens het verwerkingsproces aan het bewustzijn opdringt.

De methode is succesvol gebleken bij ingewikkelde trauma’s en enkelvoudige gebeurtenissen zoals een ongeluk of een onverwacht en ernstig verlies. Soms volstaat een behandeling van enkele sessies. Er kan dan met meer rust en zonder angst teruggedacht worden aan herinneringen die voordien tot heftige reacties of slaapproblemen leidden.

Cognitieve Gedragstherapie

Inzicht gevende psychotherapieën vormen het merendeel van mijn behandelingen. Cognitieve gedrags- therapie kan waar nodig een aanvulling vormen. Cognitieve gedragstherapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt beziet, wordt makkelijker angstig, somber of geïrriteerd, met alle negatieve gedragingen tot gevolg.

In cognitieve therapie onderzoeken therapeut en cliënt of die negatieve wijze van denken wel helemaal klopt. Samen met de therapeut wordt gezocht naar andere manieren van denken. Depressieve mensen bekijken bijvoorbeeld of zij het inderdaad zo slecht doen als zij denken en of andere personen hen werkelijk niet mogen of minachten. Bij het uitwerken van meer realistische standpunten en gedachten kan gebruik worden gemaakt van cognitieve oefeningen en huiswerkafspraken.

CZ, Delta Loyd en OHRA. Verzekerden van CZ, Delta Loyd en OHRA komen binnen mijn praktijk in principe alleen voor Cognitieve gedragstherapie in aanmerking.

Relatietherapie

(Partner-)relatieproblemen kunnen voortkomen uit de manier waarop partners denken over zichzelf en de ander, wat zij van elkaar verwachten, hoe ze elkaars gedrag begrijpen, hoe zij communiceren en zich naar elkaar gedragen. Soms zijn deze gedragingen gebaseerd op een reëel beeld van zichzelf en de ander, soms ook zijn ze gebaseerd op onbewuste en onjuiste aannames over zichzelf en de ander. Dan kunnen relatie- of gezinsproblemen ontstaan, zoals conflicten of verwijdering van elkaar.

De therapie is erop gericht om vastgelopen patronen in de omgang met elkaar te verhelderen en waar mogelijk weer vlot te trekken. Naast wat er niet goed gaat, wordt aandacht besteed aan de positieve, krachtige kanten van de relatie of het gezin.

Gezinstherapie

Soms kunnen problemen beter begrepen en opgelost worden wanneer meer gezinsleden een bijdrage leveren. Dit is vaker het geval als het  om kinderen gaat. In dergelijke gevallen wordt in overleg met de ouders het gezin uitgenodigd, waarbij iedereen gevraagd wordt mee te denken over aanleiding en oplossing van gerezen problemen.

Vaak helpt het om een verstoorde of niet meer lopende communicatie weer op gang te brengen. Gezinsgesprekken kunnen ook een functie hebben bij verliesverwerking, zoals na het overlijden van een gezinslid.

Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding is bedoeld voor ouders van kinderen en jongeren die in therapie zijn, of voor ouders die samen met een therapeut willen stilstaan bij aspecten waar ze in hun ouderschap moeite mee hebben of in vastlopen. Het kan daarbij gaan om algemene opvoedingsvragen / opvoedingsondersteuning maar ook om specifieke vragen b.v. rond een onderwerp als adoptie of adolescenten.

Samen met de therapeut wordt stilgestaan bij de manier waarop ouders het ouderschap vormgeven en hoe daarmee de ontwikkeling van een kind kan worden bevorderd.

Adolescenten

De behandeling van adolescenten, jongeren in de leeftijd van 12 tot 24 jaar, varieert afhankelijk van leeftijd en problematiek. Op deze site genoemde vormen van behandeling kunnen deel uitmaken van de behandeling van adolescenten.

In overleg met de jongere en ouders wordt bekeken of het passend is wanneer de ouders betrokken worden in de behandeling en op welke manier. In sommige gevallen  kan dezelfde therapeut spreken met adolescent en ouders, soms heeft het de voorkeur dat er voor de ouders een andere therapeut beschikbaar is dan voor de adolescent. Over het algemeen is bij jongere adolescenten de betrokkenheid van ouders bij de behandeling wenselijk, bij oudere adolescenten kan dat anders zijn.